VEDTEKTER FOR

BERGEN KOMMUNALE KYSTKULTURSENTER AS

Sist endret på generalforsamling 22. juni 2016.

 

§ 1 Navn

Selskapets navn er Bergen kommunale kystkultursenter AS.

 

§ 2 Formål

Selskapet skal:

1.         Fremme kystkultur og kystkulturelle aktiviteter i Bergen.

2.         Være redskap for å gjennomføre kystkulturpolitikk vedtatt av Bergen kommune.

3.         Koordinere og gjennomføre fellesprosjekter og fellessatsinger ved Sandviksboder Kystkultursenter.

4.         Forvalte bygningsmasse og havn som stilles til disposisjon av Bergen kommune.

 

§ 3 Forretningssted

Selskapets forretningssted er i Bergen kommune.

 

§ 4 Aksjekapital

Selskapets aksjekapital er på NOK 100.000 fordelt på 100 aksjer, hver med pålydende NOK 1000. Aksjene er fullt innbetalt og lydende på navn. Hver aksje gir en stemme på generalforsamlingen.

 

§ 5 Selskapets styre

Selskapets styre skal bestå av 5 medlemmer oppnevnt av generalforsamlingen.

 

Følgende gir forslag til styremedlemmer ovenfor generalforsamlingen:

  • Leder og nestleder av Byrådet i Bergen.
  • Ett medlem av Norges Fiskerimuseum
  • To medlemmer av de øvrige kystkulturbrukerne ved Kystkultursenteret.

 

Byråd for kultur i Bergen kommune kan oppnevne observatør i styret med tale- og forslagsrett.

 

Oppnevning av leder og nestleder skjer for en periode som følger av kommunevalgperioden.  De øvrige medlemmer oppnevnes årlig.

 

§ 6 Signatur

Selskapets firma tegnes av to styremedlemmer, hvorav den ene skal være styrets leder.  Styret kan meddele prokura.

 

§ 7 Generalforsamlingen

Selskapets ordinære generalforsamling skal holdes senest innen utgangen av mai måned.  Styret innkaller til generalforsamling med minst 14 dagers varsel. Årsregnskapet, årsberetningen og revisjonsberetningen skal sendes 14 dager før generalforsamlingen sendes til hver aksjonær, slik disse er angitt i aksjeeierboken.  Generalforsamlingen ledes av styrets leder, med mindre annen møteleder velges av generalforsamlingen.

 

På selskapets ordinære generalforsamling skal følgende behandles:

1.         Styrets årsberetning

2.         Godkjennelse av årsregnskap, balanse og årsberetning

3.         Anvendelse av overskudd og dekning av underskudd

4.         Valg av styre

5.         Valg av revisor

6.         Andre saker som etter lov, forskrift eller gjeldende vedtekter hører under selskapets generalforsamling.

 

§ 8 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling innkalles av styret og etter varsel som normalt ikke bør være mindre enn 14 dager etter at dette er krevd på lovlig måte etter aksjelovens § 5-6.  Sammen med varselet skal det følge saksliste for møte og en redegjørelse for grunnen til innkallingen.

 

§ 9 Oppløsing av selskapet

Dersom selskapet besluttes oppløst skal innbetalt aksjekapital tilbakebetales til aksjonærene.

 

Mulige overskytende midler skal tilfalle Bergen kommune.