BERGEN KOMMUNALE KYSTKULTURSENTER – EN KORTFATTET HISTORIE

 

Anlegget i dag

Bergen kommunale kystkultursenter, inkludert Norges fiskerimuseet, er på totalt ca 8000 m2 bygg i boder fra 1600 - 1800 tallet, pluss utendørsareal med kaier, arbeids- og lagringsareal og en god havn. Havnens kapasitet er under utvidelse. Det er videre plass til 2000 m2 nye bygg ved gjenreising/ gjenskaping av tidligere bygninger på tomtene.

Kystkultursenteret ligger sentralt i sjøområdet i bydelen Sandviken rett nord for Bergen sentrum og er en del av et miljø av verneverdige og fredete områder og med nærhet til Gamle Bergen museum som også har havn.

Senteret er kommunalt og er hovedanlegget for kystkulturarbeid i Bergen og er hjem til mange organisasjoner, fartøy og aktive.

Starten i 1994

Bergen kommune besluttet å arbeide for etablering av et kystkultursenter i 1994. Utgangspunktet var kommunalt eide boder fra 1600 og 1700 tallet i Sandviken like ved Bergen sentrum. Bodene huset på dette tidspunkt både kunstneratelierer og Norges miljøvernforbund i tillegg til Bergen kystlag. Kystlaget fikk bli, kommunen ordnet alternativer til de andre og kommunen kom i gang med å utvikle et bredt orientert kystkultursenter med plass til mange, i samarbeid med mange.

I 1997 var det igjen politisk behandling av saken i bystyresak 011/97 med etablering av organisasjon, fastlegging av hensyn til kulturminneverdier og en start på både reguleringsarbeid og investeringer.  Deler av anlegget hadde uklare hjemmelsforhold, det var uklarheter om rettigheter og et behov for en avklaring med bla. Bergen havnevesen.

I 2000 ble det besluttet å kjøpe inn en ekstra bod i bystyresak 0249/2000. Bod 20 var kommet på markedet og Bergen kommune fant midler til å sikre den til anlegget. Boden økte imidlertid investeringsbehovene vesentlig.

Restaurering og opprustning

Opprustningsprosjektet hadde nå pågått fra midten av 1990 tallet. Dette var et stort og nasjonalt viktig opprustningsprosjekt med restaureringsarkitekt Elin Thorsnes som sentral aktør og antikvariske myndigheter som fulgte og følger tett med. Bodene er i seg selv eldre enn verdensarven Bryggen og en del av et stort historisk system av eksportorienterte næringsbygg langs sjøen i Bergen som inkluderer Bryggen.

Bodene eies av Bergen kommune og opprustning var og er i regi av det kommunale Bergen Kommunale Bygg. Restaureringen stabiliserte, reparerte og restaurerte bygningene, til dels med visuell tilbakeføring til tidligere utseende. Det ble blant annet oppdaget veggmalerier under arbeidet. Det har vært en kostbar prosess der Bergen kommune har gjort det som har vært nødvendig og riktig, men ulempen er at det har tatt snart 15 år å fullføre, ikke minst fordi det gjennom hele perioden har vært nødvendig å jevnlig bevilge nye midler.

Hjemløst museum

Parallelt foregikk en prosess med nye lokaler for Norges fiskerimuseum. Museet, som er blant verdens eldste spesialmuseer, var midlertidig huset på Bontelabo etter at Vestlandske kunstindustrimuseum hadde overtatt deres lokaler i Permanenten (alle eiendommer nevnt i denne teksten er eid av Bergen kommune).

Det ble i bystyresak 410/2001 besluttet at fiskerimuseet skulle lokaliseres til kystkultursenteret som en del av et kompleks med plass til både frivillig og profesjonelle, og som skulle etablere synergier mellom disse. Fiskerimuseet har blant annet viktig arkivmateriale knyttet til trebåter. Videre har museet faste daglige åpningstider, etablerte markeds- og informasjonskanaler og en synlighet som ventes å være til fordel også for de frivillige og den bredere kystkulturen. Museet vil være fult ut åpnet i 2014.

Aktivitet hele tiden

Under hele prosessen har det vært ulike kystkulturaktører i Sandviksboder som har hatt både organisasjonsaktivitet og aktivitet rettet mot publikum. Disse har måtte flytte rundt ettersom byggeprosessene har pågått. Aktørene fra før 2000 var Bergen kystlag, Stiftelsen Motivasjon og Mestring (ungdomsarbeid), Veteranskipslaget Fjordabåten og Gunnar Michelsens Motorsamling/ Bergen Maritime Vernelag. Det har også vært full aktivitet i havnen med mange historiske båter som har hørt til her.

Kommunal kystkulturpolitikk

Bergen kommune vedtok en kystkulturpolitikk for Bergen i sak 7/2002. Denne er firedelt, og omhandler både de profesjonelle aktørers ansvar for hele sektoren, betydning av gode rammevilkår for fartøyvern, og frivillige, og har kystkultursenteret formelt plassert som Bergen kommunes hovedtilbud til alle typer frivillige organisasjoner innen feltet, og med plass til felles tiltak med profesjonelle.

I den politiske behandlingen ble det påpekt viktigheten av å også involvere kulturhistorieaktører utenfor kyst og maritime sektor, bla Gamle Bergen som også har en viktig rolle i Sandviken.

Selveste saken om kystkultursenteret

Den sentrale saken er imidlertid bystyresak 162/02 – Kystkultur i Sandviksboder. Det er denne saken, med oppfølgingssaker i 2003 som danner grunnlaget for driften av kystkultursenteret i dag. Sakene var grundig utredet over 2 år, var gjenstand for en bred høring med over 50 høringssvar og for grundig politisk behandling.

Saken slår fast en arealfordeling: Norges fiskerimuseum har bodene 20, 23, 24 og tomt til bod 25 direkte fra Bergen kommune. Bodene 15, 16 og 17, utendørsareal og myndighet og drift av havn skulle avsettes til frivillig virksomhet i regi av et kommunalt eid aksjeselskap der styringsorganer skulle ha representasjon av de brukende organisasjoner.

Det ble besluttet at driftsenheten «Fellesenheten ved Sandviksboder kystkultursenter AS», kjent i dagligtalen som fellesenheten skulle både drifte anlegget og fordele areal, men også igangsette og koordinere aktiviteter og være støttespiller for de frivillige. De mottar kommunalt tilskudd til dette, i tillegg til at kommunen bevilger dekning av husleie til Bergen kommunale bygg (Bergen kommune har som mange norske kommuner et «internhusleiesystem»). Blant de tiltak fellesenheten skulle i gang med ifølge saken i 2002, var etablering av felles verksteder og resurser og kobling til profesjonell båtbygger for de frivillige eiere av fartøy. Det må også nevnes at bystyret har forutsatt at allmennheten har tilgang til sjøen via senteret.

Hverdagen siden

Siden 2003 har arbeidet konsentrert seg om ferdigstilling av restaureringsprosjektet, denne ferdigstilles i 2012, og etablering av fellesenheten og felles tiltak. Det er blant annet ferdigstilt søndre bodgruppe for de frivillige og etablert felles lokaler og verksteder, etablert havneutvalg og kriterier for plass i havnen. Kriteriene er knyttet til at havnen skal gjenspeile Bergen havns fartøyhistorie. Det er også etablert flere faste årlige publikumstilbud i form av Sandviksdager, et marked og mer.

Sentralt i arbeidet har vært økt tilbud og flere organisasjoner som gjenspeiler bredden i kystkulturfeltet; Langskipslaget Haakon Haakonsen, Sandviken motorklubb, Sandviken Veteranmotorbåt Klubb, Sandviken Kystlag, m.fl. er nykommere i anlegget.

Bergen kystlag flyttet fra anlegget i 2011/12. Kystlaget hadde i en ti-års periode vært uenig i måten senteret drives på.