Bergen kommunale Kystkultursenter vedtok 10. november 2010 strategiplanen for de neste fem årene, 2011-2016.

Her heter det blant annet at Kystkultursenteret er hovedanlegget i Bergen for frivillig kystkultur, fartøyvern, og virksomhet knyttet til dette.

Senteret har som hovedmål å ta spesielt vare på den bynære og urbane kystkulturen i Bergen, men vil samtidig utvide virksomheten til å bli et regionalt kompetansesenter for kystkultur. Arbeidet skal skje som et samspill mellom frivillighet, profesjonelle utøvere, og kystkultursenteret som institusjon.

Kystkultursenteret skal være en aktiv medspiller og bidragsyter for å styrke arbeidet med fartøyvern i Bergen og regionen, og bidra til å skape bedre betingelser for fartøyvernet.

Bergen og Hordaland har i dag landets største flåte av veteranskip, og et mangfold med veteranbåter av ulik størrelse. Det er behov for et initiativ for å få til en helhetlig utvikling og administrasjon av veteranskipsmiljøet. Målet er å danne ”Bergen Nasjonale Veteranskipshavn”. Denne bør omfatte en veteranskipshavn i Vågen, Sandviken Veteranbåthavn, og en fremtidig museumshavn i Gamle Bergen. Kystkultursenteret ser seg selv som en naturlig initiativtaker og pådriver i dette arbeidet.

Hvis du vil lese hele strategiplanen, last den ned her (pdf)